Algemene voorwaarden

De koper wordt geacht door het plaatsen van zijn of haar bestelling de Algemene Voorwaarden te kennen en deze te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden zijn op alle diensten en producten die Tapavino aanbiedt van toepassing.

 

NIX18

Wij verkopen geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar. Bij zowel bezorgen als afhalen kan Tapavino om een identiteitsbewijs vragen om zich ervan te verzekeren dat de koper ouder is dan 18 jaar. Indien de koper geen identiteitsbewijs kan overhandigen, zal Tapavino niet leveren.  

Deelname aan cursussen en proeverijen is uitgesloten voor iedereen onder de 18 jaar.

 

Prijzen

De (netto)prijzen staan in de webwinkel of mail voor wat betreft alle dranken weergegeven per fles. Voor alle niet-dranken geldt de prijs per stuk, per 100 gram of verpakkingseenheid, zoals vermeldt. De prijzen zijn voor particulieren weergegeven inclusief BTW, tenzij anders vermeldt.

Alle prijzen die gecommuniceerd worden naar bedrijven zijn weergegeven exclusief BTW, tenzij anders vermeldt.

In geval van verhoging van en/of toeslagen op de transportkosten, invoerrechten, accijnzen, en/of of andere belastingen, heffingen en/of inkoopprijzen behoudt Tapavino zich het recht voor de met de koper overeengekomen prijzen te wijzigen. 

 

Leveringsvoorwaarden

Particuliere klanten:

Binnen de gemeente Bergen op Zoom - Halsteren leveren wij gratis thuis bij een minimale besteding van €25,- per adres. Indien de bestelling minder dan €25,- per adres binnen het genoemde gebied is, dan brengen wij €5,- bezorgkosten per adres in rekening. 

Buiten de gemeente Bergen op Zoom - Halsteren brengen wij verzendkosten in rekening. Deze kosten staan vermeldt op de homepage van online-wijnproeverij.nl en worden op basis van de afstand tussen de postcode van Tapavino en de postcode van de ontvangende partij in rekening gebracht. De bestelde artikelen worden over het algemeen verzonden met een derde partij. 

Naast de reguliere verzendkosten worden de kosten van de verplichte leeftijdsverificatie doorberekend indien er alcohol verzonden wordt via een derde partij welke hiervoor kosten in rekening brengt aan Tapavino. 

Indien een bestelling geleverd moet worden buiten de gemeente Bergen op Zoom - Halsteren gaat de klant akkoord met verzending door een derde partij. Over het algemeen werkt Tapavino samen met Flespakket / PostNL. Tapavino is niet verantwoordelijk voor een eventuele vertraging of fouten in het verzendproces veroorzaakt door deze derde partij. 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het correct doorgeven van het afleveradres inclusief een mailadres. Tapavino is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van deze gegevens, maar niet voor de verdere afhandeling van de levering zodra deze is overgedragen aan de derde partij. 

Bij breuk of niet aankomen van een bestelling, zal Tapavino bemiddelen tussen de klant en de derde partij, maar is Tapavino niet aansprakelijk voor enige schade. 

 

Horeca en B2B klant:

Voor horeca en B2B klanten binnen de gemeente Bergen op Zoom - Halsteren geldt geen minimale bestelgrootte voor franco levering. Buiten dit gebied geldt een minimale bestelgrootte voor franco levering van 120 flessen. 

Voor levering van >120 flessen buiten de gemeente Bergen op Zoom - Halsteren, wordt €25,- transportkosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. 

Wijn wordt uitsluitend per hele doos (afhankelijk van de wijn, bestaand uit 6 of 12 flessen) geleverd, tenzij anders overeengekomen. Gedistilleerd en luxe versterkte wijnen kunnen per stuk besteld worden. 

 

Alle klanten

Tapavino hanteert geen minimum bestelgrootte voor producten uit de reguliere voorraad, indien de koper zelf de bestelling komt ophalen bij Tapavino, Ringersweg 12j te Bergen op Zoom (dit geldt voor zowel particuliere klanten als horeca en B2B klanten). Afhalen van de producten bij Tapavino, is enkel mogelijk op afspraak.

Afwijkende afspraken aangaande aflevering van bestellingen kunnen gemaakt worden in overleg met Tapavino. Tapavino is bij aflevering slechts verplicht de wijnen af te leveren tot aan de drempel, niet over de drempel, van de voordeur (indien meerdere etages of bij flats of appartementen geldt het entree of voorportaal op begane grond niveau), mits de omstandigheden toelaten dat dit op redelijke wijze kan plaatsvinden. Transport ter plaatse, na de drempel, blijft te allen tijde voor rekening en risico van de koper. Tapavino is niet verplicht hier op enige wijze medewerking aan te verlenen. Indien hier bij uitzondering wel medewerking aan verleend wordt, is het risico voor de koper.

Leveringen zijn enkel mogelijk binnen Nederland (m.u.v. de Waddeneilanden). Levering naar andere landen of de Waddeneilanden geschiedt enkel in overleg met Tapavino.

 

Beschikbaarheid

Wanneer een product, om welke reden dan ook – eventueel tijdelijk of in het geheel – niet (meer) leverbaar is, neemt Tapavino contact met u op om een  alternatief aan te bieden. Indien dat overleg niet leidt tot een oplossing mag Tapavino of de koper de overeenkomst ontbinden, met inachtneming van het feit dat er door de koper, of partijen die de koper vertegenwoordigen, geen enkele aanspraak gemaakt kan worden op vergoeding van welke aard of bedrag dan ook, als gevolg van schade ontstaan door ontbinding van de overeenkomst.

 

Betaling

Betaling door particuliere klanten vindt plaats via de website of op basis van facturatie (betaalverzoek). Bij facturatie (betaalverzoek) geldt een betalingstermijn van 14 dagen. 

Voor horeca en B2B geldt dat de betaling van de eerste levering dient te geschieden voorafgaand aan de levering. Na de eerste levering hanteert Tapavino een betalingstermijn van 14 dagen wanneer betaling niet via de webshop plaatsvindt.

Enkel in overleg met Tapavino kan hiervan afgeweken worden. De goederen blijven te allen tijde eigendom van Tapavino tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Indien goederen uitgeleverd zijn zonder voorafgaande betaling, behoudt Tapavino zich het recht voor om, bij het uitblijven van betaling van de factuur ten behoeve van de geleverde goederen, na verloop van de gestelde betalingstermijn de geleverde goederen zonder voorafgaande aankondiging terug te vorderen. 

Uitlevering

Bepaling van de afleverdatum geschiedt in onderling overleg tussen de koper en Tapavino. Tapavino kan op geen enkele wijze verplicht worden bestelde goederen voor een bepaalde datum, opgelegd door de koper of partijen die de koper vertegenwoordigen, uit te leveren.

Mocht een wijn een langere levertijd hebben dan 10 werkdagen na ontvangst van de betaling, dan neemt Tapavino contact met de koper op. Levering vindt altijd plaats in overleg met de koper. De levertijd en/of leverdatum is in geen enkel geval bindend voor Tapavino. Overschrijding van de levertijd van maximaal dertig dagen, geeft de koper het recht om, indien Tapavino daarna niet binnen veertien dagen kan leveren, de overeenkomst te ontbinden. Tapavino is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van overeengekomen levertijd en/of leverdatum.

 

Retourneren

Indien de koper niet tevreden is over een besteld artikel dan kan binnen veertien dagen, enkel in overleg met Tapavino, de niet aangebroken flessen of andere producten geretourneerd worden aan Tapavino en ontvangt de koper, mits de goederen in onbeschadigde staat zijn en in de originele verpakking, de waarde van de geretourneerde artikelen terug middels een creditnota of tegoedbon. De koper dient zelf zorg te dragen voor het retourneren van de flessen naar Tapavino. De kosten voor retournering van de goederen komen voor rekening van de koper.

Indien aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, zal door Tapavino het bedrag dat de waarde vertegenwoordigt van de geretourneerde goederen, middels een creditnota die verrekenbaar is met toekomstige bestellingen, of – bij uitzondering en enkel na goedkeuring van Tapavino – middels een terugstorting op de bankrekening van de koper, worden gerestitueerd of middels een tegoedbon worden uitgekeerd.

Producten met beperkte houdbaarheid, zoals onze foodproducten, zijn uitgezonderd van herroeping.

Alleen in de situatie waarbij aan al de voorwaarden voor restitutie wordt voldaan, zal Tapavino medewerking verlenen aan restitutie. Indien dit niet het geval is, is Tapavino gevrijwaard van elke vorm van medewerking.

 

Proeverijen en activiteiten

Voor alle proeverijen en eventuele andere activiteiten die door Tapavino verzorgd worden, gelden de onderstaande voorwaarden bij annulering van deelname aan een proeverij en/of andere activiteiten (zowel voor gehele groepen als individuele deelname). Deze voorwaarden zijn ook van toepassing indien de activiteit niet door Tapavino uitgevoerd wordt, maar wel door Tapavino georganiseerd is:

Een inschrijving is pas definitief na (online) betaling. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden voor de geplande proeverij en/of activiteit, kan de toegang ontzegd worden.

–      Bij annulering tot 4 weken (28e dag inclusief) voor de overeengekomen aanvangsdatum van de proeverij, volledige terugbetaling van de eventuele aanbetaling of deelnamegelden, zonder verdere kosten.

–      Bij annulering vanaf 4 weken (28e dag inclusief) tot acht dagen voor de overeengekomen aanvangsdatum: 50 % van het verschuldigde bedrag gemoeid met deelname, voor de geannuleerde deelname.

–      Bij annulering binnen acht dagen (8e dag inclusief) voor de overeengekomen aanvangsdatum: 100 % van het verschuldigde bedrag gemoeid met deelname, voor de geannuleerde deelname.

–      In geval de deelnemers zonder te annuleren niet aanwezig zijn bij de proeverij blijft de deelnemer of opdrachtgever van de proeverij 100 % van het bedrag gemoeid met deelname verschuldigd.

Tapavino behoudt zich het recht voor om zonder verdere opgaaf van reden proeverijen te annuleren, of individuen deelname te ontzeggen, zonder dat Tapavino zich op enigerlei wijze verplicht van eventuele terugbetaling van reeds betaalde deelnamegelden. Deelname aan proeverijen of andere activiteiten georganiseerd door Tapavino is geheel op eigen risico. Tapavino kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen gemoeid met annulering van een proeverij of schade ontstaan aan personen of eigendommen, als gevolg van deelname aan een proeverij of activiteit.

 

Overige bepalingen

Tapavino geeft enkel de garantie dat Tapavino eigenaar is van de te verkopen en/of verkochte goederen en bevoegd is die rechtsgeldig te verkopen.

Alle voorwaarden, zoals hierboven gesteld, gelden ook voor alle wijzigingen in wetten en/of bepalingen die als gevolg hiervan voor Tapavino tot risico leiden.

In geval van een geschil tussen de koper – of partijen die de koper vertegenwoordigen – en Tapavino, is Tapavino vrij haar belangen te laten vertegenwoordigen door een, door Tapavino te bepalen, raadsman. Bij alle geschillen is de rechtbank bevoegd.